Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

greenhazel
21:15
greenhazel
21:15
3990 d0a0

August 08 2019

greenhazel
18:59
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawakemeupx wakemeupx

August 07 2019

greenhazel
21:13
21:12
2210 8a86 500
greenhazel
21:01
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame

August 05 2019

greenhazel
20:26
Reposted frombluuu bluuu
greenhazel
20:00
2440 547a
Reposted fromambermoon ambermoon viamalice malice
greenhazel
19:42
greenhazel
19:39
greenhazel
19:38
greenhazel
19:26
5085 5e56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
greenhazel
19:25
Reposted frombluuu bluuu viasucznik sucznik

August 02 2019

greenhazel
13:05
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viausmiechprosze usmiechprosze
greenhazel
13:04
greenhazel
13:04
4361 b1a3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viausmiechprosze usmiechprosze
greenhazel
13:03
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
greenhazel
13:03
greenhazel
13:03
 Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader – Zaklinacz słów
Reposted fromIriss Iriss viaMezame Mezame
greenhazel
13:03
0230 fc86
Reposted fromIriss Iriss viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl